Dagens citat: Kaffe i Barselsstuen

Som jeg skrev om tidligere, ændrede indførelsen af kaffe og the sociale normer i 1600- og 1700-tallet. En af de bedste kilder til denne omskiftelse er Holbergs teaterstykker, i særdeleshed stykket Barselsstuen der blev opført for første gang i 1723.

I 1. akts 6. scene diskuterer naboerne Corfitz og Jeronimus kaffens indvirkning på især kvinder:

CORFITZ
Det er allerede det 6te Pund Caffe, her er bleven fortæret i denne Barselstue; Haarene maa reise sig paa Hovedet, naar man tænker paa det saa vel som andet. Kedlen er aldrig af Ilden, thi een vil have Caffe, en anden grøn Thee, en anden Thee de Bou, eller de Bok, hvad Fanden det er, de kalder det; saa at dersom det varer længe, beholder jeg neppe saa mange Penge, at jeg kand kiøbe en Strikke for, om jeg vilde henge mig selv.

Jeg troer ingen anden er Author til denne Caffe-Drikken end Lucifer; thi den er verre at komme i med, end Brændeviin. Min Kone begynder alt paa den store Viis at klage sig ilde, førend hun faaer Caffe om Dagen.

Jeg har merket, Naboe, en synderlig Virkning hos disse brændte Bønner; jeg har seet mange Koner og Piger siddet saa stille og ærbar i Selskaber, ligesom de kunde være i en Kirke, men, saa snart de har faaet dette brændte Dievelskab i Livet, begynder Mundene at løbe paa dem, som Peberqverne. Ja det som meere er, Naboe! saa snart faaer de ikke tre a fire Skaaler til Livs, førend de strax faaer Lyst til at spille Kort. Det har jeg merket ti og ti gange, saa der endelig maa være nogen Forgift i samme Bønner.

Jeg har altid hadet den Drik, om ikke for andet, saa dog alleeneste for den Aarsag, at samme Bønner kommer fra Tyrkerne, som er Christendommens Fiender.

JERONIMUS
Ej, Naboe! mal ikke meer, saa holder I maa skee og strax op, at føre saadan Snak. Jeg merker af jer egen Snak, at det er sandt, som I siger, at Caffe har saadan Virkning; thi kand I blive saa talende, og føre saadan underlig Snak alleene af Lugten, hvad mon de da ikke giøre, som faaer det i Livet? Jeg underskriver ikke i alting saadan Tale.

Maa ikke det gode Fruentimmer ogsaa have noget at fornøye sig med om Eftermiddagen, saa vel som vi andre, der kand gaae paa Viinhusene om Aftenen, og komme drukken hiem? Jeg har aldrig præket mod Thee og Caffe; thi af all slags Drik er det den uskyldigste. Tænk engang, hvor det gik til i gamle Dage Naboe, da Fruentimmeret drak Koldskaal om Sommeren, og Spansk Viin om Vinteren, da kunde de ikke giøre mange Besøgeiser, uden de maatte lave sig paa en halv Ruus.

Lad os derfore kun tie stille dermed, Naboe; thi skal Fruentimmeret have noget at fornøye sig med i Selskab, hvilket er Synd at negte dem meer end Mandfolk, saa er det bedre, at Debauchen skeer i Vand, end i Viin og Brændeviin.

Fiktion er vanskeligt at bruge som historisk kilde, men alligevel mener jeg at det stykket kan bruges som kilde til hvad publikum på Holbergs tid fandt morsomt og måske endda velkendt. Når Corfitz argumenter mod kaffen fordi den kommer fra tyrken, er det ikke usandsynligt at antage at det standpunkt undertiden blev anvendt i 1700-tallets København.

Irrationelle argumenter mod nyskabelser ser i hvert fald ud til at være hyppigt brugt både før og efter Holbergs tid. 🙂

Holbergs Barselsstuen kan findes i fuld længde på det glimrende Arkiv for Dansk Litteraturs hjemmeside.

På hjemmesiden CoffeeRoad findes en fin oversigt over flere af Holbergs kaffecitater.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *