Dagens citat: Den mismodigste Dag

Kaptajn Jens Jensen Berg var kaptajn på et dansk slaveskib i 1786. To dage efter afsejling fra Guldkysten opstår der voldsomt oprør blandt slaverne, der er lige ved at bemægtige sig hele skibet.

Med våbenmagt får besætningen slået oprøret ned med adskillige døde til følge. Kaptajnen skriver om oprørsdagen i sine erindringer:

Denne Dag har jeg stedse anseet for den sørgeligste, mismodigste i min Leve Tid; thi at slaae mod Fædrelands Fiender, kan for Manden ikke blive nogen Overvindelse; men at være under Nødvendighed at nedlægge Venner og uskyldige Mennesker, som blot slaae for Friehed, er saare tungt!

Et spændende citat til belysning af søfolk på slaveskibes mentalitet i forhold til de mennesker, de holdt indespærret ombord som slaver.

Erindringerne kan læses i Harbou, H.W. (red.): Skibskaptajn og Grosserer Jens Jensen Bergs Selvbiografi, København 1901

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *